Regulaminy

Szanowni Goście,

Zapraszamy do zapoznania się z regulacjami obowiązującymi na terenie naszego obiektu.

Regulamin Hotelu

REGULAMIN HOTELU

Dyrekcja Dworu Kombornia Hotel & SPA **** będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju
i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00.
3. Każdy Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości celem dopełnienia formalności meldunkowych. Dotyczy to także wszystkich towarzyszących Gościom dzieci. W przypadku odmowy pracownik Recepcji ma prawo odmówić wydania kluczy do pokoju.
4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
6. Życzenia przedłużenia pobytu zostaną uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
7. Przebywanie w pokoju po godzinie 12:00 (o ile nie zostało ustalone inaczej), bez zgłoszenia tego w Recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi Dyrekcji niezwłoczną reakcję.
10. Hotel ma obowiązek zapewnić:
warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji Gości,
profesjonalną i uprzejmą obsługę,
sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
w miarę posiadanych możliwości udostępnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
11. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
budzenie o wyznaczonej godzinie,
przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,
przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu.
12. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Dla bezpieczeństwa rzeczy wartościowych do dyspozycji Gości oddano depozyt w Recepcji hotelowej.
13. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
14. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji Hotelu.
15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
16. Gość Hotelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
17. W przypadku zagubienia klucza do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN.
18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.
19. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
20. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju od godziny 07:00 do godziny 22:00.
21. Przebywanie osoby nie zameldowanej w pokoju Gościa hotelowego (po godzinie 22:00) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej.
22. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00.
23. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju w Hotelu.
25. Bezwarunkowo zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych wewnątrz budynków (w szczególności pokoi). Naruszenie tego punktu regulaminu upoważnia hotel do obciążenia osób zameldowanych w pokoju opłatą za dodatkowe czyszczenie pokoju w wysokości 500 PLN.
26. Obiekt wyposażony jest w monitoring p.poż. W przypadku nieuzasadnionego wywołania alarmu pożarowego w związku z niezastosowaniem się do zasad niniejszego Regulaminu przez Gościa zostanie on obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej.
27. Hotel  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu
28. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
29. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowanie należności za  świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia Hotelu.
30. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.


Dyrekcja Dworu Kombornia Hotel & SPA****

Regulamin pobytu ze zwierzętami

Regulamin pobytu ze zwierzętami na terenie Dworu Kombornia Hotel &SPA

Dwór Kombornia Hotel & SPA przyjmuje Gości z ich ukochanymi zwierzętami domowymi.
Związana z pobytem zwierząt dodatkowa opłata wynosi 95 PLN/doba.

 1. Podstawowym warunkiem przyjazdu do nas czworonoga jest zgłoszenie tego faktu w momencie rezerwacji terminu. Posiadamy bowiem ograniczoną liczbę pokoi przeznaczonych do pobytu ze zwierzętami.
 2. Pobyt zwierzęcia w Hotelu warunkowany jest posiadaniem przez Właściciela książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada Właściciel.
 4. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne przyjęte zasady, które zabraniają w prowadzania  zwierząt do miejsc spożywania posiłków, wspólnych przestrzeni komunikacyjnych i rekreacyjnych oraz na teren placu zabaw dla dzieci. Ponadto w miejscach ogólnodostępnych Właściciele mają obowiązek trzymania psów na smyczy.
 5. Na terenie otaczającym Hotel Właściciel jest obowiązany sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.

Regulamin Basenu

Regulamin Basenu

 1. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem.
 2. Korzystanie z pływalni  jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
 3. Pływalnia czynna jest:
  w dniach sobota- czwartek w godzinach od 800 do 2130.
  w piątki w godzinach od 800do 2000.
 4. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas których zostaje wyłączona z dostępności część niecki.
 5. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Instruktorów i Personelu obsługującego obiekt.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń obsługi mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.
 7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu tylko pod opieka osób dorosłych. Obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki. Pod opieką jednej osoby może pozostawać max. 2 dzieci.
 8. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.
 9. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni. Zaleca się używanie czepka pływackiego (zwłaszcza osobom o długich włosach).
 10. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
 11. Dzieciom do lat dwóch niezbędne jest stosowanie w celach ochronnych specjalnych pielucho-majtek do pływania dostępnych do zakupienia na Recepcji Hotelu.
 12. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób RSF Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu Pracownikowi obsługi.
 15. Na terenie pływalni zabrania się:
  • poruszania się bez obuwia (klapek basenowych z podeszwą antypoślizgową)
  • wnoszenia i używania na terenie hali basenowej dmuchanych materacy lub innych dużych przedmiotów służących do pływania (nie dotyczy wyposażenia pływalni)
  • palenia papierosów
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
  • używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony
  • biegania i wtrącania do wody innych użytkowników
  • wchodzenia na balustrady, murki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu
  • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, mostka lub innych fragmentów konstrukcji obiektu
  • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej,
  • wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nie przeznaczonych
  • niszczenia wyposażenia
  • zanieczyszczania wody basenowej
 16. Na basenie pływackim obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 17. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia i uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.
 18. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu pływalni.
 20. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.

Regulamin Strefy Saun i Łaźni

Regulamin Strefy Saun i Łaźni

 1. Strefa Saun jest integralną częścią Strefy Wellness i obowiązują na jej terenie ogólne przepisy z regulaminu basenu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do Strefy Saun i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem.
 3. Korzystanie ze Strefy Saun jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy Regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez Pracowników.
 5. Strefa Saun składa się z:
 • sauny suchej cedrowej,
 • sauny suchej świerkowo - cedrowej,
 • sauny infrared,
 • dwóch łaźni parowych,
 • beczki z zimną wodą,
 • wiadra fińskiego,
 • prysznica,
 • strefy do wypoczynku.
 1. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z sauny do godziny 18:00.
 5. Od godziny 20:00 preferowanym sposobem korzystania z sauny jest sposób naturalny.
 6. W pomieszczeniu sauny suchej panuje temperatura 80 – 100°C.
 7. W pomieszczeniu sauny parowej panuje temperatura 42 - 48°C i wilgotność powietrza 80-100 %.
 8. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi.
 9. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem i osuszyć.
 10. Należy zaopatrzyć się przynajmniej w dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się,  kolejny jako podkładka na ławę oraz stopy.
 11. W saunie należy zdjąć stroje kąpielowe, spodenki, z sauny korzysta się wyłącznie w ręcznikach.
 12. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 13. W saunie zabrania się:
 • umieszczanie przedmiotów łatwo palnych na lub w pobliżu elementów grzejnych,
 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
 • wnoszenia przedmiotów, biżuterii, zegarków,
 • dotykania urządzeń grzewczych i wyposażenia technicznego saun,
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,wnoszenia napojów alkoholowych,
 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 • wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
 • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • po wyjściu z sauny wchodzenia do basenu bez uprzedniego skorzystania z prysznica.
 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby o braku przeciwwskazań.

      Przeciwwskazania do korzystania z sauny:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • schorzenia ostre i przewlekłe z podwyższoną temperaturą ciała,
 • choroby układu krążenia ze zmianami miażdżycowymi,
 • niewydolność krążenia,
 • organiczne choroby, płuc, nerek, wątroby,
 • nowotwory złośliwe,
 • grzybica skóry,
 • ostre stany reumatyczne,
 • jaskra oraz daltonizm,
 • epilepsja,
 • problemy z tarczycą,
 • menstruacja,
 • ciąża,
 • małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji
 • po obfitym posiłku,
 • w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem innych środków obniżających sprawność organizmu, lekarstw powodujących senność, ociężałość, wzrost lub spadek ciśnienia krwi.

Wskazania do korzystania z sauny:

 • choroby układu krążenia: nerwice sercowo - naczyniowe, czynnościowe choroby naczyń obwodowych,
 • choroby układu nerwowego: różnego rodzaju nerwice, zaburzenia snu, nerwobóle,
 • choroby kobiece: zaburzenia miesiączkowania, stany pooperacyjne w obrębię narządów płciowych, zaburzenia dojrzewania płciowego,
 • choroby układu ruchu: urazy stawów, kości, więzadeł i mięśni, zwyrodnieniowe zmiany stawów,
 • choroby układu oddechowego: zapobieganie przeziębieniom, przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych, chroniczne stany zapalne zatok,
 • stres,
 • wspomaga proces odchudzania.
 1. Po seansie zaleca się odpoczynek.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z korzystaniem z saun należy skonsultować się lekarzem rodzinnym lub lekarzem balneologiem.
 3. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu Pracownikowi Strefy Wellness lub skorzystać z przycisku sygnalizacyjnego, który znajduje się w saunach suchych.
 4. Za zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania powyższych punktów firma RSF Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Ogólne warunki korzystania ze Strefy Wellness określa Regulamin Basenu.
 6. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
   

UWAGA:

1. Dzieci do lat 12 (pod opieka osoby pełnoletniej) mogą korzystać z sauny do godziny 18:00.

2. Od godziny 20:00 preferowanym sposobem korzystania z saun jest sposób „naturalny”.

3. Podczas Nocy Saun i Pool Party o godzinie 21:30 zapraszamy na ceremonię zapachów - rytuał Aufguss. Osoby chcące skorzystać z ceremonii będą wpuszczane do sauny wyłącznie w ręcznikach (bez strojów kąpielowych).

Zasady Prawidłowego Saunowania - Kąpieli

 • w saunie nie wolno przebywać w okularach, szkłach kontaktowych, biżuterii, zegarkach,
 • przed wejściem do sauny należy dokładnie  umyć ciało mydłem i osuszyć je ręcznikiem,
 • do sauny suchej wchodzimy owinięci ręcznikiem lub prześcieradłem kąpielowym, kładziemy ręcznik na ławce na najniższej półce, siadamy na nim, drugi ręcznik kładziemy pod swoje stopy,
 • stopniowo przenosimy się na wyższe półki- unikamy w ten sposób szoku termicznego,
 • staramy się trzymać nogi na wysokości tułowia lub przyjmujemy pozycję leżącą, dbając by całe ciało  było poddane tej samej temperaturze,
 • zawsze należy przerwać kąpiel, jeśli poczujemy się źle,
 • dla podniesienia wilgotności w kabinie możemy polać kamienie pieca czystą wodą  po uprzednim uzgodnieniu tej czynności z innymi użytkownikami sauny,
 • każdorazowo przebywamy w saunie 10- 12 minut,
 • po każdym pobycie w kabinie, opuszczamy ją w sposób spokojny, pamiętając o tym, że po podniesieniu się z pozycji leżącej należy odczekać w pozycji siedzącej około 1 do 2 minut,
 • po opuszczeniu kabiny udajemy się pod prysznic- schładzamy ciało (od stóp w kierunku serca, nigdy jako pierwszej nie polewamy zimną wodą rozgrzanej głowy i klatki piersiowej) potem możemy skorzystać ze zbiornika z zimną wodą- beczki lub  z  wiadra fińskiego,
 • po  prawidłowym schłodzeniu ciała wskazany jest gorący prysznic  stóp, który pobudzi krążenie krwi w kończynach dolnych,
 • każdy cykl kąpieli kończy odpoczynek w pozycji leżącej w strefie wypoczynku, powinien trwać  10-15  minut lub do momentu odczucia chłodu,
 • po ostatnim wyjściu z kabiny sauny nie należy myć ciała mydłem,
 • przed opuszczeniem Strefy Saun należy odpocząć minimum 15-20 min,
 • bezpośrednio po kąpieli w saunach nie wykonujemy żadnego większego wysiłku fizycznego,
 • w przypadku stwierdzenia pogorszenia samopoczucia, należy zgłosić się do lekarza,
 • przed ubraniem się w przebieralni należy zdezynfekować stopy,
 • cały cykl należy powtórzyć 2-3 razy,
 • na prawidłowe i zdrowe saunowanie należy przeznaczyć 1,5- 2 godzin

W łaźniach parowych:

 • miejsca do siedzenia- kamienne  siedziska należy spłukać bieżącą wodą, nie wolno chlapać innych użytkowników łaźni.
 • do kabin łaźni parowych można wejść w klapkach basenowych.

 


Przyjemnej kąpieli życzy
Dwór Kombornia Hotel & SPA ****

Przykładowy tekst